Reglement Bemiddeling

Definities
Bemiddelaar: de organisatie die bemiddelt in diensten tussen Aanvragers en Dienstverleners;

Aanvrager: de natuurlijke (= consument) of rechtspersoon (= organisatie) die diensten aanvraagt bij Bemiddelaar;

Dienstverlener: de natuurlijke (= particuliere dienstverlener) of rechtspersoon (=bedrijf) die diensten uitvoert op aanvraag van Aanvrager. Het gaat daarbij om allerlei soorten diensten zoals huishoudelijke hulp, boodschappenservice, tuinonderhoud, maaltijdservice, klussen in en rond het huis, reparatie van wit- en bruingoed en dergelijke;

Reglement Bemiddeling: het reglement dat van toepassing is op de bemiddeling van diensten tussen Aanvragers en Dienstverleners door Bemiddelaar.

 

Artikel 1. Dienst aanvragen
Een dienst wordt digitaal of telefonisch aangevraagd bij Bemiddelaar. De dienst wordt vervolgens uitgevoerd door een Dienstverlener. Er wordt een bedrijf of een particuliere dienstverlener ingezet, dit is afhankelijk van de dienst in kwestie.

Artikel 2. Kwaliteit
Iedere Dienstverlener is door LekkerLeven gescreend op kwaliteit. Er zijn afspraken gemaakt over hun werkwijze en hun tarieven. Bedrijven worden gecheckt op hun inschrijving bij de Kamer van Koophandel, het hebben van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en specifieke (kwaliteits)eisen behorende bij de diensten die het bedrijf uitvoert. Bedrijven leveren diensten vanuit een bepaalde professie en deskundigheid tegen een marktconform tarief. Particuliere dienstverleners worden gescreend op ervaring, klantvriendelijkheid en persoonlijke kenmerken zoals enthousiasme, vriendelijkheid en betrouwbaarheid. Zij voeren eenvoudige werkzaamheden uit waarvoor geen bepaalde deskundigheid is vereist en ontvangen hiervoor een per dienst vastgestelde vergoeding.

Artikel 3. Inzet Dienstverleners
Nadat een Dienstverlener een aanvraag heeft geaccepteerd, krijgt deze de contactgegevens van de Aanvrager. De Dienstverlener neemt vervolgens contact op met de Aanvrager om te bespreken welke diensten deze precies wil gaan afnemen en tegen welk tarief. Dit kunnen standaarddiensten zijn met vaste tarieven (dit geldt bij particuliere dienstverleners), maar ook diensten waarvoor geen standaardprijzen gelden (dit geldt bij bedrijven). In dat geval krijgt de Aanvrager van de Dienstverlener een prijsopgave en kan de Aanvrager zelf met de Dienstverlener een prijs overeenkomen.

Artikel 4. Overeenkomst van Opdracht
De overeenkomst waaronder de Dienstverlener voor de Aanvrager diensten verricht komt rechtstreeks tot stand tussen de Aanvrager en de Dienstverlener. Deze overeenkomst valt onder Freelance-werk en heet 'Overeenkomst van Opdracht'. De Aanvrager is daarbij de opdrachtgever en de Dienstverlener de opdrachtnemer. De Bemiddelaar tussen Aanvragers van diensten en Dienstverleners is bij die overeenkomst formeel geen partij.

Artikel 5. Specifieke afspraken
Het kan zijn dat de Dienstverlener met de Aanvrager specifieke voorwaarden wil afspreken voordat de diensten worden verricht. Zo kan een bedrijf bijvoorbeeld algemene leveringsvoorwaarden hanteren.

Artikel 6. Goedkeuring uitvoering
Indien de diensten zijn verricht, zal de Dienstverlener de Aanvrager vragen een formulier te ondertekenen voor akkoord. Als de Aanvrager vindt dat de diensten deugdelijk zijn uitgevoerd, dan gaat deze tot ondertekening over. Als de Aanvrager vindt dat de diensten niet deugdelijk zijn uitgevoerd ondertekent hij niet, maar treedt in overleg met de Dienstverlener om tot een oplossing te komen. Bemiddelaar biedt hierin ondersteuning.

Artikel 7. Betaling
Nadat de diensten zijn verricht ontvangt de Aanvrager van Bemiddelaar, die daartoe een volmacht heeft verkregen van de Dienstverlener, een factuur. Deze betaalt de Aanvrager aan Bemiddelaar die vervolgens zorg draagt voor doorbetaling aan de Dienstverlener.
Een klacht ten aanzien van een bepaalde uitvoering van diensten en/of werkzaamheden, of de hoogte van één of meerdere facturen, ontslaat de Aanvrager niet van zijn betalingsverplichting.

Artikel 8. Klachten
Bemiddelaar voelt zich verantwoordelijk voor een goed verloop van de uitvoering van de diensten waarin zij bemiddelt. Ondanks dat Bemiddelaar formeel geen partij is, zal zij toch alles in het werk stellen om bij ontevredenheid van de Aanvrager tot een goede oplossing te komen. Aanvragers doen er daarom goed aan klachten over de dienstverlening altijd bij Bemiddelaar te melden. Daarbij geldt elke uiting van ontevredenheid als een klacht. Melden van een klacht kan op drie manieren: telefonisch, via e-mail/link op de website of per post.

Artikel 9. Aansprakelijkheid Bemiddelaar
Bemiddelaar is alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van Bemiddelaar. Voor schade die voortvloeit uit de overeenkomst van opdracht tussen Aanvrager en Dienstverlener is Bemiddelaar jegens Aanvrager niet aansprakelijk. Evenmin is Bemiddelaar aansprakelijk voor de wijze van uitvoering van diensten door Dienstverleners.

Artikel 10. Schade
Aanvrager kan Dienstverlener aansprakelijk stellen voor mogelijke schade die Dienstverlener heeft veroorzaakt in verband met het niet of ondeugdelijk uitvoeren van en tijdens zijn werkzaamheden. Bedrijven hebben hiervoor een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Voor particuliere dienstverleners heeft Bemiddelaar een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten om daarmee Aanvragers te beschermen tegen hoge kosten bij schade die door hen wordt veroorzaakt. Hierbij geldt ongeacht de oorzaak voor elke schade een eigen risico voor Aanvrager van € 150,-.
Aanvrager kan een schade melden bij Dienstverlener en/of Bemiddelaar. In alle gevallen zal Bemiddelaar haar uiterste best doen om tot een goede oplossing te komen. Indien een verzekeraar niet overgaat tot uitkering, is Bemiddelaar echter niet gehouden de schade uit eigen middelen te voldoen, noch om zich anderszins in te spannen voor herstel of vergoeding van de schade.

Artikel 11. Intellectueel eigendom
Het is Aanvrager niet toegestaan de website van Bemiddelaar of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van Bemiddelaar, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het Aanvrager niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bemiddelaar, een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.
Indien een Aanvrager in strijd handelt met bovenstaande verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 1.000 (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons-)gegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van Bemiddelaar om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen Aanvrager te nemen en/of schadevergoeding te eisen.

Artikel 12. Privacy
Bemiddelaar verwerkt persoonsgegevens van Aanvragers uitsluitend ten behoeve van de uitvoering van de diensten en aanverwante activiteiten en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 13. Beveiliging
Bemiddelaar spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Bemiddelaar legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 14. Tot slot
Bemiddelaar is te allen tijde gerechtigd dit Reglement Bemiddeling aan te passen of aan te vullen. Afwijkingen van dit Reglement Bemiddeling zijn slechts geldig indien dit nadrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen Bemiddelaar en Aanvrager is overeengekomen.
Op dit Reglement Bemiddeling is Nederlands recht van toepassing. Eventuele onopgeloste geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem.

 

 

Versie 2013.01